آدرس :

تهران- خیابان ظفر-بین آفریقا و ولیعصر - شماره 279
کدپستی: 1968634764
تلفن:  88781600 ( 10 خط)
فکس: 88788261 -021
پست الکترونیکی: sales@hauberco.com

همچنین میتوانید جهت ارتباط با کارشناسان فروش از فرم تماس با ما استفاده نمایید.
آدرس ما از روی نقشه گوگل :
<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script><script src="http://maps.gstatic.com/maps-api-v3/api/js/21/8/intl/en_gb/main.js"></script>
wordpress
<script type="text/javascript"> function init_map(){var myOptions = {zoom:16,center:new google.maps.LatLng(35.76826006534236,51.418109107904),mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP};map = new google.maps.Map(document.getElementById("gmap_canvas"), myOptions);marker = new google.maps.Marker({map: map,position: new google.maps.LatLng(35.76826006534236, 51.418109107904)});infowindow = new google.maps.InfoWindow({content:"<b>&#1588;&#1585;&#1705;&#1578; &#1607;&#1575;&#1576;&#1585;</b><br/>zafar<br/> tehran" });google.maps.event.addListener(marker, "click", function(){infowindow.open(map,marker);});infowindow.open(map,marker);}google.maps.event.addDomListener(window, 'load', init_map);</script>